Herstelregelingen kinderopvangtoeslag

In het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd, waaronder het uitkeren van een forfaitair bedrag van € 30.000 aan gedupeerde ouders en het aanpassen van de compensatieregeling. Het verschil in berekening van de compensatie tussen de compensatieregeling en de hardheidsregeling verdwijnt. De staatssecretaris van Financiën heeft vooruitlopend op wetgeving een besluit gepubliceerd waarmee uitvoering wordt gegeven aan deze maatregelen.

De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen kent een hardheidsregeling, een compensatieregeling en een tegemoetkomingsregeling als herstelregelingen in de kinderopvangtoeslag. Op verzoek wordt aan gedupeerde ouders compensatie of tegemoetkoming geboden. Ouders komen daarvoor in aanmerking als zij in enig jaar voldoen aan de voorwaarden van een van de herstelregelingen. Het forfaitaire bedrag van € 30.000 wordt eenmalig uitbetaald aan de ouder die de kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd, ongeacht het aantal jaren waarvoor recht op compensatie of tegemoetkoming bestaat. Als eerder een lager bedrag aan compensatie of tegemoetkoming is vastgesteld, zal de Belastingdienst/Toeslagen dit aanvullen tot € 30.000.

Ouders die voor 15 februari 2021 een verzoek hebben ingediend voor compensatie of tegemoetkoming krijgen voor 1 mei 2021 het forfaitaire bedrag uitbetaald. Ouders die na 14 februari 2021 een verzoek indienen, krijgen het forfaitaire bedrag binnen zes maanden na indiening van het verzoek uitbetaald. Het forfaitaire bedrag wordt niet toegekend als verzoeken worden ingediend na 1 januari 2024.

Als het definitieve bedrag aan compensatie of tegemoetkoming op grond van de herstelregelingen lager uitkomt dan het uitgekeerde forfaitaire bedrag van € 30.000 wordt niets teruggevorderd.

De tegemoetkoming voor ouders, die gedupeerd zijn door hardheid van het stelsel, wordt met terugwerkende kracht op dezelfde wijze berekend als de compensatie bij de compensatieregeling. Er wordt uitgegaan van de gehele terugvordering die samenhangt met hardheid van het stelsel. Ook voor hardheid kan een verzoek om aanvullende compensatie voor de werkelijke schade worden ingediend. Het definitieve bedrag aan compensatie zal ook voor deze ouders worden berekend overeenkomstig de compensatieregeling.

Bron: Ministerie van Financiën | besluit | nr. 2021-30659, Staatscourant 2021, Nr. 14691 | 18-03-2021

Reacties (0)

Plaats een reactie