Uitkering reisverzekering werkgever

Loon is een ruim begrip. Dat begrip omvat niet alleen uitkeringen in geld, maar ook aanspraken om onder voorwaarden of na tijdsverloop uitkeringen te

Niet meewerken aan re-integratie

Een arbeidsongeschikte werknemer moet meewerken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Doet de werknemer dat niet, dan kan dat een grond

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd. Oorspronkelijk gold

Totstandkoming arbeidsovereenkomst

Inzet van een procedure voor de kantonrechter was of tussen twee partijen een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen. De vermeende werkgever was

Geen gerechtvaardigd belang bij voortbestaan slapend dienstverband

Nadat de Hoge Raad op 8 november 2019 arrest heeft gewezen in een zaak van een slapend dienstverband, komt er veel lagere rechtspraak los.

Hof Den

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan zes maanden. De proeftijd mag

Eigen woning en niet-samenlevende partners

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk

Evaluatie wettelijk minimumloon

Naar aanleiding van een evaluatie van het wettelijk minimumloon over de periode 2011-2018 komt er geen aanpassing van het minimumloon. Dat schrijft de

Schadevergoeding na onterechte loonsanctie

Een werkgever is verplicht het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. Deze verplichting eindigt in beginsel na 104 weken van

Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts één van de lidstaten van toepassing is. Een van

Laatste tweets

Doorgewerkt na ontslag tijdens proeftijd: ontslag is daarmee ongedaan gemaakt https://t.co/qSVqYcSkTv https://t.co/D5oxWvHIiT

Vertrek uit Nederland betekent niet automatisch einde ingezetenschap en dus einde... https://t.co/Uhp745SVs6 https://t.co/UhgJFhjvWf

Conclusie A-G over toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband https://t.co/nIYUjqWtip https://t.co/c7h8aGgxZy

Eigenwoningregeling en niet-samenlevende echtgenoten https://t.co/h93NVjaKR6 https://t.co/WGog0Mtfuy

Inloggen