Bezwaar box III-heffing 2017

box III-heffing

Bezwaar tegen de box III-heffing 2017
Niet alleen bij u, maar ook in de belastingadviespraktijk, bestaat een grote weerstand tegen het feit dat spaartegoeden (als onderdeel van de zogeheten Box III-grondslag) worden geacht een aanzienlijk rendement (tot 2017 maar liefst 4%) te behalen, waarover u vervolgens 30% inkomstenbelasting dient te betalen, dat u in werkelijkheid bij lange na niet kán halen.

Hoewel deze heffing over uw Box III-vermogen vanaf 2017 iets is versoepeld waardoor uw banksaldi “nog maar” een rendement van 1,63% geacht worden op te leveren, is ook die heffing onredelijk omdat ook dat rendement al enige jaren een volkomen onhaalbare kaart is gebleken.

Ten aanzien van de aanslagen inkomstenbelasting tot en met 2016 gold er een systeem dat je mocht aansluiten bij de uitkomsten van juridische procedures die gevoerd werden tegen deze onredelijke Box III-heffing mits je of (1) tijdig individueel bezwaar had aangetekend tegen de desbetreffende aanslag of (2) op het moment dat er een positieve en definitieve uitkomst uit de bedoelde procedures zou voortvloeien, jouw aanslag nog niet onherroepelijk vaststond. Dit systeem van de zogeheten massaal bezwaarprocedure, is met ingang van 2017 gewijzigd.

Voor aanslagen inkomstenbelasting 2017, met een Box III-component daarin, zal om mee te kunnen liften met een eventueel positief resultaat uit een als massaal bezwaarprocedure aangemerkt fiscaal geschil met betrekking tot die Box III-heffing, door een ieder eerst tijdig bezwaar aangetekend moeten worden tegen diens aanslag.

Ondertussen heeft de staatssecretaris van Financiën in een Besluit van 7 juli 2018 bepaald dat als “massaal bezwaar” worden aangemerkt die bezwaren tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017 waarop op die dag (7 juli 2018) nog geen uitspraak is gedaan, of die (daarna en) tijdig worden gedaan, en waarbij als bezwaar wordt aangevoerd dat de Box III-heffing in het belastingjaar 2017 als geheel en op regelniveau in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (in dit artikel is het recht op ongestoord genot van ieders eigendom omschreven), zonder dat de schending van de “fair balance” op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld.

Het “bezwaar massaal”– systeem is gewijzigd als gevolg van het hiervoor reeds aangehaalde feit dat het heffingsmechanisme van Box III in dat belastingjaar is gewijzigd en er dan meer rekening wordt gehouden met de verdeling van particulier vermogen in spaarsaldi en beleggingen, waarbij aan het (veronderstelde) spaardeel meteen een lager forfaitair rendement is gekoppeld (1,63% in plaats van 4%).

Als u dus uw rechten tegen de Box III-heffing in de aanslag inkomstenbelasting 2017 veilig wilt stellen is het van belang om tijdig bezwaar aan te tekenen tegen deze aanslag. De behandeling van dit bezwaar kan dan meeliften met die ter zake van andere op dat vlak opgestarte procedures (die daartoe zullen worden geselecteerd).

  • Wij hebben ondertussen een model-bezwaarschrift ontwikkeld waarmee u dit bezwaar kunt formaliseren. Wij rekenen u daarvoor een tarief van € 130,- exclusief btw. Indien u gebruik wenst te maken van onze diensten verzoeken wij u om indien u de aanslag inkomstenbelasting 2017 ontvangt ons tijdig te informeren. Wij zullen dan het bezwaarschrift indienen.

Wij kunnen daarbij niet aangeven of dit bezwaarschrift (uiteindelijk) tot een positief resultaat zal leiden. Tot op heden zijn de uitspraken over de rechtmatigheid van de Box III-heffing grosso modo niet positief te noemen, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook wel de nodige kanttekeningen bij de heffing zijn gemaakt door diverse rechterlijke instanties. Niets doen bespaart u de kosten van het bezwaar maar ontneemt u de kans om te profiteren van een positieve uitkomst van op te starten massaal bezwaarprocedures. Die keuze kunnen wij evenwel niet voor u maken.

Als verder in uw specifieke situatie, mede in het licht van uw algehele inkomens- en vermogenspositie, de Box III-heffing over het belastingjaar 2017 tot een individuele buitensporig zware last kan worden bestempeld, dan zal u los van het bovenstaande individueel en tijdig bezwaar moeten aantekenen en zal, mede gelet op de individualiteit van de met het bezwaar gemoeide aspecten, de “massaal bezwaar procedure” op dat bezwaar geen toepassing vinden. De afhandeling van een dergelijk bezwaar zal dan ook niet aangehouden worden en tot een individuele afwikkeling leiden. Die gevallen zullen wij bij het doen van uw aangifte inkomstenbelasting zelf onderkennen en daartegen, na overleg met u, in het geweer komen.

Reacties (0)

Plaats een reactie