Algemene voorwaarden tot 1 januari 2016

Artikel 1: Algemene bepalingen

1. Vanhier B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, handelende onder de naam Vanhier al dan niet met een nadere toevoeging, hierna te noemen Vanhier.

2. In deze algemene voorwaarden, wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene(n) die de opdracht(en) verstrek(t)(en). Opdrachtnemer: Vanhier, alsmede de met haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, digitale diensten daaronder begrepen, verricht dan wel te verrichten door of namens Vanhier en op alle rechtsverhoudingen van Vanhier met Opdrachtnemer, behoudens voor zover wet- of regelgeving de toepassing van deze voorwaarden uitsluiten of beperken.

2. De gedrags- en beroepsregels voor Vanhier maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden. De desbetreffende gedrags- en beroepsregels worden op het eerste verzoek van opdrachtnemer, toegezonden.

3. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden danwel van de overeenkomsten zoals gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever nietig zou zijn, danwel vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand. Het gewraakte beding zal in overleg tussen partijen worden vervangen, door een beding, dat het oorspronkelijke beding qua resultaat zoveel mogelijk benadert.

4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar Opdrachtgever verwijst, wordt hierbij integraal en nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: De totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden offerte, danwel opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer ondertekend retour ontvangen is, danwel op het moment, dat de Opdrachtnemer op (mondeling) verzoek van de Opdrachtgever een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever. De offerte danwel opdrachtbevestiging is gebaseerd op ten tijde daarvan aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.

2. Het staat partijen vrij te bewijzen, dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, de aard of de strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4: Te verstrekken informatie door de Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer in diens optiek nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de overeengekomen vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

2. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is of zou kunnen zijn. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

3. Waar noodzakelijk voor de onderbouwing van de deugdelijkheid en de te verrichte werkzaamheden worden van originele bescheiden met een formele status zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft vastgesteld kopieën opgenomen in de werkdossiers. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de originele bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.

4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, zulks voor zover uit de aard van de opdracht niets anders voortvloeit.

5. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever voldaan heeft aan het in voorgaande leden bepaalde.6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet conform afspraak ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 5: Wijze van uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer is bij de uitvoering van de opdracht gerechtigd, om na overleg met Opdrachtgever, derden in te schakelen.

De toepasselijkheid van de artikelen 404 en 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is nadrukkelijk uitgesloten.

2. Indien gedurende de opdracht werkzaamheden zijn/worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van de Opdrachtgever, die niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekening (en) in opdrachtnemers administratie, het vermoeden ontleent dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van Opdrachtgever verricht zijn dan wel vallen binnen de zorgplicht van Opdrachtnemer.

Artikel 6: Leveringstermijn

1. Ingeval Opdrachtgever een voorschotnota heeft ontvangen, dan wel dient deze de voor de uitvoering benodigde materialen/informatie nog ter beschikking te stellen, dan vangt de termijn waarbinnen de overeengekomen werkzaamheden voltooid dienen te worden niet eerder aan, dan nadat het verschuldigde ontvangen is, dan wel de gevraagde informatie/materialen ter beschikking zijn gesteld.

2. Tijdsperioden waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn voltooid, kunnen slechts als fatale termijn worden beschouwd, indien dit nadrukkelijk overeengekomen is. De overeenkomst kan, behalve bij blijvende onmogelijkheid tot nakoming van hetgeen is overeengekomen niet wegens termijnoverschrijding ontbonden worden. Dit leidt slechts uitzondering in geval Opdrachtnemer de overeenkomst niet uitvoert binnen een hem, na afloop van de overeengekomen termijn, schriftelijk aangezegde redelijke termijn. In deze laatste situatie is ontbinding, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek toegestaan.

Artikel 7: Het intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor, met betrekking tot producten van geest, zulks met inbegrip van naburige rechten, welke hij gebruikt danwel heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze voortkomen uit de wet voortvloeien.

2. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk verboden de producten, zulks met inbegrip van computerprogramma’s, systeem ontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, direct of indirect, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, anders dan voor intern gebruik, te openbaren of op enigerlei wijze te
exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking zijn bedoeld.

3. Het is Opdrachtgever dan wel diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen/te doen stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

Artikel 8: Het Honorarium

1. Het honorarium van Opdrachtnemer is onafhankelijk van de verleende opdracht.

2. Aan de Opdrachtnemer dienen te worden vergoed honoraria en verschotten. Opdrachtnemer is bevoegd voor de betaling van diens declaratie zekerheid te verlangen d.m.v. een geldelijk voorschot.

3. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende basisuurtarieven van Opdrachtnemer. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

4. Het aan Opdrachtnemer verschuldigde honorarium is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van eventueel door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Alle gehanteerde tarieven, zijn exclusief omzetbelastingen en eventueel van overheidswege op te leggen heffingen.

Artikel 9: Betaling en reclames

1. Betaling dient, zonder aftrek, korting, danwel schuldverrekening plaats te vinden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na datering van de factuur. Betaling dient plaats te vinden in euro valuta, door overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

2. Eventuele klachten over de hoogte van de declaratie danwel de werkzaamheden waarop de factuur betrekking heeft, dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de desbetreffende declaratie schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de juistheid en de verschuldigdheid van de declaratie te erkennen.

3. Reclameren, zoals beschreven in het bovenstaande lid heeft geen opschortende werking ten aanzien van het door Opdrachtnemer gedeclareerde. In situaties van gerechtvaardigd reclameren, heeft Opdrachtnemer de keuze tussen mitigering van de verzonden declaratie, het kosteloos verbeteren, dan wel opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden dan wel het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht, tegen restitutie naar evenredigheid van het door de Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

4. Ingeval Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 vermelde termijn voldaan heeft aan diens betalingsverplichtingen, is deze van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om, en onverminderd de overige hem toekomende overige rechten, vanaf vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Ingeval van achterwege blijven van de betaling, binnen de in de aanmaning gestelde termijn, kan Opdrachtnemer, middels een beroep op de onzekerheidsexceptie, diens werkzaamheden opschorten. Dit opschortingsrecht omvat ook andere voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, dan waarop de onbetaald gebleven declaratie(s) betrekking heeft/hebben. Opdrachtnemer is daarnaast gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaald gebleven declaratie(s) betrekking heeft/hebben, onder zich te houden tot op het moment van betaling van het verschuldigde.

5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incassokosten), die Opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijk Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

8. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in eerste instantie steeds tot betaling van alle verschuldigde rente en kosten, in tweede instantie ter dekking van opeisbare declaraties van oudste factuurdatum, dit ondanks Opdrachtgevers eventueel andersluidende vermelding.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal diens werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener kan worden verwacht. Mocht een fout worden gemaakt ten gevolge van het feit, dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste/onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor daardoor ontstane schade op geen enkele wijze aansprakelijk. Ingeval Opdrachtgever aantoont, dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer, die bij zorgvuldig handelen voorkomen zou zijn, is Opdrachtnemer voor de hieruit voortvloeiende schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald, behoudens aanwezigheid van opzet dan wel daarmee gelijk te stellen grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

2. Voorzover de door Opdrachtgever geleden schade niet voor vergoeding door de verzekering van Opdrachtnemer in aanmerking komt, doch overigens wel voldaan is aan de vereisten, zoals hierboven beschreven, die leiden tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, is diens aansprakelijkheid gelimiteerd tot het over de laatste zes kalendermaanden verschuldigde honorarium.

3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden ontstaan door schade die zijn grondslag vindt in het onvolledig dan wel onjuist verstrekken van informatie door Opdrachtgever, behalve indien deze bewijst, dat de ontstane schade, niet in causaal verband staat met verwijtbaar handelen dan wel nalaten zijnerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Deze bepaling is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van claims en aanspraken ter zake van derden rechten, door gebruik dan wel publicatie van de verstrekte informatie met betrekking tot eventuele auteursrechten, geheimhoudingsverplichtingen en intellectuele eigendommen.

5. Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Artikel 11: Het archief

Het bij de uitvoering van de opdracht ontstane dossier wordt door Opdrachtnemer tenminste gedurende 10 jaar bewaard, waarna vernietiging, onder daartoe passende condities, zal plaatsvinden. Indien en voorzover Opdrachtgever daarom verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, nadat de werkzaamheden ter uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn uitgevoerd, aan hem/haar retour gezonden.

Artikel 12: De geheimhouding en de exclusiviteit

1. Opdrachtnemer is, dit met uitzondering van de verplichtingen die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot verstrekking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden ter
zake van de uitvoering en de resultaten van de opdracht.

2. Het is Opdrachtnemer toegestaan de na verwerking ontstane cijfermatige uitkomsten, op niet herleidbare wijze, te benutten voor statistisch onderzoek, danwel hiertoe gereed te maken. Daarnaast is het opdrachtnemer toegestaan om het geanonimiseerde materiaal te benutten in presentaties ten behoeve van potentiële cliënten van deze.

3. Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtgever en uitgezonderd het hierboven bepaalde, is het Opdrachtnemer niet toegestaan, de informatie die hem door Opdrachtnemer ter beschikking is/wordt gesteld te benutten voor een ander doel, dan waar voor verstrekking heeft plaatsgevonden.
Een uitzondering in deze, vormt de situatie, waarin Opdrachtnemer de bescheiden in het kader van een tucht-, civiele- of strafprocedure ten eigen nutte mag gebruiken.

Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Elk geschil dat verband houdt met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, wordt beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer statutair gevestigd is.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 van deze Algemene Voorwaarden kunnen partijen besluiten het hen verdeeld houdende geschil voor te leggen aan een daartoe te benoemen Arbiter.

Artikel 14: Wijzigingen van de voorwaarden

Het is Opdrachtnemer toegestaan, wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Opdrachtnemer zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever doen toekomen. De wijzigingen treden ten opzichte van Opdrachtgever in werking tenzij Opdrachtgever binnen een maand na dagtekening van het begeleidend schrijven, behorende bij deze gewijzigde voorwaarden, schriftelijk bezwaar hiertegen te maken.

Artikel 15 : Vervaltermijnen

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16: Overige

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33208368. Geldig is slechts de laatst gedeponeerde versie.

Laatstelijk gedeponeerd op 18 september 2007.

Wij zijn gewoon Vanhier

Omdat Vanhier binnenshuis de beschikking heeft over verschillende disciplines, zijn wij in staat u een totaalpakket aan te bieden.  Met de ambitie om alles eruit te halen en u van een volledig en passend advies te voorzien. Persoonlijk en op een manier die bij u past.
Nieuws

Via onze nieuwsberichten
blijft u altijd op de hoogte
van het laatste nieuws.

Bekijk nieuws
Werken bij

Ben jij degene die we
binnenkort nodig hebben
in onze organisatie?

Vacatures
Vestigingen

Met vier goed bereikbare
vestigingen is Vanhier
altijd dichtbij.

Zie onze locaties
Inloggen