COLUMN Uitspraak Hoge Raad inzake box 3

 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Eind 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan inzake de heffing over spaar- en beleggingsvermogen (box 3). Samengevat komt het erop neer dat het huidige systeem waarbij het inkomen uit vermogen op basis van een forfait wordt bepaald niet strookt met Europees Recht.

In dit arrest heeft de persoon in kwestie aangetoond dat zijn werkelijk behaalde rendement op zijn box 3-vermogen (spaargeld, beleggingen, tweede woning) lager was dan het forfaitaire rendement.  De Hoge Raad heeft de wetgever gecorrigeerd door de belastingplichtige slechts belasting te laten betalen over het werkelijke rendement. Gezien veel spaarders een laag rendement behaald hebben op hun vermogen, is onze verwachting dat er spoedig aanvullend beleid komt van het Ministerie van Financiën.

Kamervragen en beleid belastingdienst

Op dit moment wordt er door de Tweede Kamer en de belastingdienst nagedacht en gediscussieerd over hoe deze uitspraak van de rechter moet worden geïnterpreteerd en hoe het belastingstelsel daarop moet worden aangepast. Hierover komen regelmatig berichten naar buiten. Tot op heden is echter nog niet bekend hoe en welke gevolgen het arrest heeft voor de opgelegde en op te leggen aanslagen.

Wat kan dit voor u betekenen?

Wanneer u een box 3-vermogen heeft is mogelijkerwijs uw werkelijk behaalde  rendement lager dan het forfaitaire rendement. In dat geval zou de te betalen belasting verminderd kunnen worden op basis van de Hoge Raad uitspraak.

Wanneer aan u een definitieve aanslag inkomstenbelasting wordt opgelegd met daarin een box 3-heffing, kunnen wij daarvoor een proforma bezwaarschrift indienen. In dit bezwaarschrift verwijzen wij naar de uitspraak van de Hoge Raad, maar is geen verdere motivering opgenomen.

Op termijn zal dit bezwaarschrift nader moeten worden gemotiveerd.

Wat hebben wij daarvoor nodig?

Voor de motivering hebben we naar alle waarschijnlijk stukken nodig waaruit het werkelijk ontvangen rendement op uw box 3-vermogen blijkt in de betreffende jaren.

Hierbij dient u in ieder geval te denken aan het volgende:

  • financiële jaaroverzichten van de bank- en spaarrekeningen, waaruit de ontvangen rente blijkt;
  • overzicht van de ontvangen huur van onroerende zaken;
  • overzicht van de resultaten van uw beleggingsportefeuilles en/of overige beleggingen;
  • overzicht van de ontvangen renten op vorderingen;
  • jaaroverzicht van uw kapitaalverzekeringen;
  • overzicht van de betaalde renten op schulden.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand vragen dan kunt u uiteraard altijd contact met uw relatiebeheer of één van onze fiscale collega’s.

Wij horen graag van u!

 

 

Bron: Mon, 14 Feb 2022 10:44:28 +0100

Reacties (0)

Plaats een reactie