COLUMN Het UBO-register

 

Vanaf 10 januari 2020 is het UBO-register in Nederland in werking getreden. Zoals nu bekend is, dient registratie van de UBO danwel de Pseudo UBO voor 27 maart 2022 plaatsvinden in de daarvoor bestemde registers via de site van de Kamer van Koophandel (https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/).

 

De verplichting tot het registreren van de UBO volgt uit Europese Regelgeving, die tot gevolg heeft dat elke EU-lidstaat een eigen UBO-register moet invoeren.

 

Concreet doel hiervan is:

 • Het voorkomen van het maken van misbruik van rechtspersonen, doordat een persoon zich verschuilt achter juridische entiteiten
 • Duidelijkheid te bieden met betrekking tot de individuele persoon, die het feitelijk beleid en of het handelen van de rechtspersoon bepaald
 • Het voorkomen van misbruik van een rechtspersoon door middel van belastingontduiking, financiering terrorisme/criminele activiteiten en het maken van misbruik van rechtspersonen door middel van oplichting

 

De UBO nader bekeken

Een UBO (ultimate beneficial owner) is volgens de wet de uiteindelijk natuurlijk belanghebbende die ofwel zeggenschap heeft over de vennootschap/rechtspersoon danwel hiervan eigenaar is. Een UBO is daarmee altijd een mens. Bij een vennootschap danwel een rechtspersoon, kunnen meerdere UBO’s aanwezig zijn. Onder omstandigheden kan de vraag ontstaan of de persoon die op basis van eigenaarschap van de rechtspersoon ook daadwerkelijk de UBO is. Denk hierbij aan de situatie van pseudo UBO’s waarbij hoger leidinggevend personeel of financiers van de vennootschap danwel opdrachtgevers de gang van zaken binnen de vennootschap of rechtspersoon bepalen

 

 1. Kenmerken van de UBO van een BV of een niet beursgenoteerde NV.

 

De natuurlijke persoon die:

 • Direct of indirect meer dan 25% van de aandelen bezit;
 • Direct of indirect meer dan 25% van het stemrecht op aandelen bezit. Denk hierbij ook aan gesloten aandeelhoudersovereenkomsten of contractuele steminstructies;
 • Direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang kan uitoefenen, waarbij onder eigendomsbelang het recht op uitkering uit het vermogen van de vennootschap wordt verstaan;
 • Die op enig andere wijze de feitelijke zeggenschap over de rechtspersoon kan uitoefenen en daarmee uiteindelijk beleidsbepaler is

 

Naast danwel in plaats van de UBO, kan er sprake zijn van een Pseudo UBO, in de vorm van een statutair bestuurder. Wordt het statutair bestuur verricht door een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld in Holding situaties, dan heeft het hier betrekking op de natuurlijke persoon die direct of indirect leiding geeft aan deze entiteit.

 

 1. Kenmerken van de UBO in situaties van een Stichting, Vereniging, Coöperatie danwel Onderlinge Waarborgmaatschappij.

 

De natuurlijke persoon die:

 • Direct danwel indirect over meer dan 25% van het stemrecht de zeggenschap heeft in situaties van statutenwijziging;
 • Degene die als feitelijk beleidsbepaler overheersende zeggenschap kan uitoefenen

 

Naast danwel in plaats van de UBO, kan er sprake zijn van een Pseudo UBO, in de vorm van een statutair bestuurder.

 

 1. Kenmerken van de UBO bij een Vennootschap onder Firma, de Maatschap, Commanditaire Vennootschap of Rederij.

 

De natuurlijke persoon die:

 • Direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang bezit;
 • Direct of indirect meer dan 25% van het stemrecht verbonden aan het eigendomsbelangbezit. Denk hierbij ook aan overeenkomsten van samenwerking of contractuele steminstructies;
 • Direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang kan uitoefenen, waarbij onder eigendomsbelang het recht op uitkering uit het vermogen van de vennootschap wordt verstaan;
 • Die op enig andere wijze de feitelijke zeggenschap over de rechtspersoon kan uitoefenen en daarmee uiteindelijk beleidsbepaler is

 

Naast danwel in plaats van de UBO, kan er sprake zijn van een Pseudo UBO, in de vorm van een statutair bestuurder. Bijzondere aandacht verdient hierbij de Commanditaire Vennootschap: op grond van de structuur hiervan kan de stille venno(o)t(en), nooit Pseudo UBO zijn. Doet de situatie zich voor dat de vennoot een rechtspersoon is, dan betreft het hier de natuurlijke persoon die direct danwel indirect statutair bestuurder hiervan is.

 

Kerkgenootschappen

Vooralsnog zijn kerkgenootschappen tot latere andersluidende mededeling vrijgesteld van UBO meldingen. Op termijn, komt hierin verandering en zal als UBO te gelden hebben de natuurlijke persoon die bij de ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het desbetreffende kerkgenootschap aangewezen is. Ook hier de situatie van Pseudo UBO: de natuurlijke personen, vermeld in het statuut danwel gemeld als bestuurder van de organisatie.

 

De Handhaving

Er geldt vooralsnog een termijn. Zoals deze nu bekend is, moet registratie van de UBO danwel Pseudo UBO plaatsvinden voor 27 maart 2022 in de daarvoor bestemde registers via de site van de Kamer van Koophandel. Is op 27 maart a.s. registratie uitgebleven, dan is de UBO / Pseudo UBO in overtreding en kan een geldboete aan de organisatie en een taakstraf worden opgelegd aan de feitelijke- of de Pseudo UBO. Het bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst is belast met de controle hierop.

 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs of uw contactpersoon bij Vanhier Accountants & Adviseurs.

Bron: Thu, 10 Mar 2022 14:35:51 +0100

Reacties (0)

Plaats een reactie