Begrip “loon over een maand”

Loon is een ruim begrip en omvat volgens de Wet op de loonbelasting alles wat uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten. Het loonbegrip omvat ook hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. De wet kent ook een aantal uitzonderingen op het loonbegrip. Tot de uitzonderingen behoren eenmalige uitkeringen en verstrekkingen ter zake van overlijden van de werknemer of zijn partner, zover deze niet hoger zijn dan driemaal het loon over een maand. Ook een uitkering of verstrekking bij een 25- of 40-jarig jubileum is uitgezonderd, voor zover de waarde daarvan het loon over een maand niet overtreft. Voor de bepaling van het loon over een maand in dit kader wordt met tantièmes, toevallige bijzondere beloningen en tot het loon behorende aanspraken geen rekening gehouden.

De rechtbank Den Haag is van oordeel dat de wet geen aanknopingspunt biedt om het maandloon te berekenen door de reguliere jaarbeloning te delen door twaalf. De rechtbank kwam tot dit oordeel in een procedure van een werkgever die een individueel keuzebudget kende voor zijn werknemers. De vakantietoeslag was onderdeel van dat keuzebudget. Pas op het moment waarop een werknemer zijn budget aanwendde voor een van de toegestane bestedingen was sprake van genieten van het keuzebudget. Naar het oordeel van de rechtbank maakt door de invoering van het individueel keuzebudget de voormalige vakantietoeslag geen deel meer uit van het loon over een maand. Dat betekende dat de grondslag voor de jubileumuitkering lager was dan door de werkgever was bepleit.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBDHA20191052, SGR 18/5425 | 28-05-2019

Reacties (0)

Plaats een reactie