Controle jaarrekening

Een controle van Vanhier gaat verder dan het puur controleren van de jaarrekening. Wij onderscheiden ons van anderen doordat wij tijdens de controle ook andere zaken inventariseren en beoordelen.

Vanhier zal tijdens de controle onder meer de volgende zaken onder de loep nemen:


  1. wordt een jaarbegroting, liquiditeitsbegroting en meerjarenbegroting opgesteld en voldoen deze aan de daaraan te stellen normen;

  2. sluit de personeelsformatie aan op bovenstaande begrotingen;

  3. voldoet de managementinformatie en geeft deze toereikende informatie het bestuur om de instelling op korte en lange termijn tijdig te kunnen bijsturen;

  4. sluit de inrichting van de administratie aan op de gewenste managementinformatie, zodat op efficiënte en effectieve wijze gegevens beschikbaar komen;

  5. is de administratie dusdanig ingericht dat de regelingen effectief bewaakt en verantwoord worden;

  6. kunnen door (verdere) automatisering (administratieve) processen efficiënter worden uitgevoerd; 

  7. worden risico's afdoende  onderkend en is de administratieve organisatie en interne beheersing zodanig ingericht dat deze risico's worden beheerst;

  8. wordt een adequaat personeelsbeleid gevoerd (zoals beoordelingsystematiek, vastleggen uitkomsten beoordelingen, aanname en ontslag);

  9. verloopt de communicatie met de raad van toezicht op een adequate wijze;

  10. wordt genoeg aandacht besteed aan horizontale verantwoording.

De bevindingen van de controle en bovengenoemde zaken zullen door middel van een rapportage aan u worden gecommuniceerd. Hieruit moet naar voren komen of uw instelling "in control" is en klaar is voor de veranderende omgeving.

Indien duidelijk wordt dat u bij diverse zaken ondersteuning nodig heeft om deze op peil te brengen, kunnen wij of één van onze netwerkpartners u daarbij behulpzaam zijn.

Get Adobe Flash player